Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Báo cáo đánh giá

Khối lượng đào rãnh thoát nước QL70 và QL4E tính đến ngày 10/10/2013 như sau:
1. Quốc lộ 70:
+ Công ty 232:
- Hạt 1 (Km0-Km25A):                  4.180md (đạt 100%)
+ Công ty 242:
- Hạt 2 (KM25A-Km69):                   415md
- Hạt 3 (Km69 - Km109):                  667md
- Hạt 4 (Km109-Km153):                 610md
- Hạt 5 (Km153 - Km198+050):    1.475md
   Tổng số:                                     3.167md (đạt 29%)
2. Quốc lộ 4E (Km0-Km44+200):    750/1.620md (đạt 46%)

Yêu cầu Công ty 242 bố trí thêm máy xúc tại các hạt 2,3,4 QL70 đẩy nhanh tiến độ đào rãnh đất theo yêu cầu của VPHT (xong toàn bộ trước 30/10/2013). Riêng QL4E trước mắt yêu cầu đào tại các vị trí xung yếu (đọng nước, bụng đường cong, lấn chiếm HLATGT...) vì đã có dự án nâng cấp mở rộng QL4E đang triển khai.

Ngày 11/10/2013: toàn bộ các Hạt 2,3,4,5 QL70, Hạt 1 QL4E không triển khai đào rãnh.

Ngày 16/10/2013: 
1. Quốc lộ 70:
+ Công ty 232:
- Hạt 1 (Km0-Km25A):                  4.180md (đạt 100%)
+ Công ty 242:
- Hạt 2 (KM25A-Km69):                  415md
- Hạt 3 (Km69 - Km109):                  667md
- Hạt 4 (Km109-Km153):                  610md
- Hạt 5 (Km153 - Km198+050):    1.505md
   Tổng số:                                     3.197md (đạt 29.4%)

Ngày 04/11/2013: 
1. Quốc lộ 70:
+ Công ty 232:
- Hạt 1 (Km0-Km25A):                  4.180md (đạt 100%)
+ Công ty 242:
- Hạt 2 (KM25A-Km69):                  2.200/2.545md (đạt 86%)
- Hạt 3 (Km69 - Km109):                 2.802/2.802md(đạt 100%)
- Hạt 4 (Km109-Km153):                 3.985/3.985md (đạt 100%)
- Hạt 5 (Km153 - Km198+050):       4.425/4.425md (đạt 100%)
   Tổng số:                                        13.412/13.757md (đạt 97%)
2. Quốc lộ 4E (Km0-Km44+200):    1.480/1.620md  (đạt 91%)

Yêu cầu:
- Công ty 242 tiếp tục đào phần khối lượng còn lại, xong trước ngày 5/11/2013. Các vị trí lề đường cao hơn mặt yêu cầu bạt lề tạo dốc đảm bảo thoát nước.
- Tại các vị trí đã đào yêu cầu các hạt sửa sang lại kích thước hình học đảm bảo mặt cắt và độ dốc thoát nước, vận chuyển đất đào ra khỏi phạm vi lề đường.
- Công ty 232, 242 thông kê các đoạn rãnh cần gia cố để đảm bảo thoát nước, ATGT và vệ sinh môi trường (tập trung vào các vị trí khu đông dân cư, khu vực trũng hay đọng nước....) gửi về VPHT II.3 trước ngày 5/11/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét